„Od kompetencji urzędników do satysfakcji klientów”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

www.efs.gov.pl

Informacja

dot. projektu szkoleniowego dla pracowników Starostwa Powiatowego w Radomiu

pn. „Od kompetencji urzędników do satysfakcji klientów”

Z datą 9 lutego br. na stronach internetowych MSWiA opublikowana została lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów, które złożone zostały w odpowiedzi na ogłoszony w listopadzie 2010 r. konkurs w ramach V Priorytetu PO KL „Dobre rządzenie”, Działanie 5.2. „Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej”, Poddziałanie 5.2.1. „Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej”. Partnerski projekt pn. „Od kompetencji urzędników do satysfakcji klientów” Wyższej Szkoły Nauk Społecznych
i Technicznych w Radomiu (Lider Partnerstwa) oraz Powiatu Radomskiego (Partner) rekomendowany został do dofinansowania, plasując się na 10. miejscu listy rankingowej
i uzyskując 111,5 pkt.

* * *

Podstawowe dane o projekcie i jego założeniach:

Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


wykonanie: Maciej Świtas