„Od kompetencji urzędników do satysfakcji klientów”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

www.efs.gov.pl

Konferencja podsumowująca projekt „Od kompetencji urzędników do satysfakcji klientów”

28 lutego br. w auli Wyższej Szkoły Nauk Społecznych i Technicznych w Radomiu odbyła się uroczysta konferencja podsumowująca realizację, wdrażanego od września 2011 r., projektu pn. „Od kompetencji urzędników do satysfakcji klientów”. Przedsięwzięcie miało charakter partnerski – z WSNSiT w roli lidera partnerstwa z Powiatem Radomskim jako partnerem. Toteż w spotkaniu, oprócz uczestników projektu, którymi byli urzędnicy Starostwa Powiatowego w Radomiu, udział wzięli również przedstawiciele władz uczelni, z jej rektorem dr Marią Pierzchalską, oraz Powiatu Radomskiego, z przewodniczącym Rady Powiatu Tadeuszem Osińskim, starostą radomskim Mirosławem Ślifirczykiem i wicestarostą Waldemarem Trelką.

Witając gości, dr Maria Pierzchalska nie kryła dużej satysfakcji z powodu pomyślnego przebiegu realizacji projektu oraz owocnej współpracy z radomskim starostwem. Korzyści, jakie urzędnikom samorządu powiatowego przyniósł udział w licznych szkoleniach i studiach podyplomowych, są bezsporne, a zdobyta wiedza z pewnością będzie im dobrze służyć w codziennej pracy.

Rektor Maria Pierzchalska wyraziła również nadzieję, że kontakty uczelni ze starostwem nie skończą się wraz z zakończeniem realizacji projektu. – Możliwa i pożądana jest przecież także współpraca przy kolejnych tego typu przedsięwzięciach, zwłaszcza że bez kształcenia ustawicznego, stałego pogłębiania swojej wiedzy i kwalifikacji człowiekowi trudno poradzić sobie z wyzwaniami współczesnego świata – zaznaczyła dr Maria Pierzchalska.

Udziału w projekcie, a w szczególności pogłębienia wiedzy, zawodowych kompetencji i umiejętności, gratulował jego uczestnikom również starosta radomski Mirosław Ślifirczyk: – Bardzo cieszę się, że tak duża, bo ponad 130-osoboowa grupa pracowników zdecydowała się wziąć udział w szkoleniach i studiach podyplomowych. Dzięki nim, pogłębili swoją wiedzę, a także zawodowe kompetencje i umiejętności. Oznacza to, że rozumieją znaczenie kształcenia ustawicznego i konieczność stałego podnoszenia kwalifikacji.

- Dobrze wyedukowani urzędnicy – zaznaczył Mirosław Ślifirczyk - dają satysfakcję nie tylko pracodawcy. Gwarantując wysoki poziom jakości usług publicznych świadczonych przez starostwo, wychodzą naprzeciw oczekiwaniom również klientów urzędu, by ich sprawy załatwiane były kompetentnie i bez zbędnej zwłoki.

Do realizacji tej misji administracji publicznej przyczyniły się z pewnością założenia i rezultaty projektu „Od kompetencji urzędników do satysfakcji klientów”, wdrażanego w ramach Priorytetu V „Dobre rządzenie” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Podczas konferencji szczegółowo mówiła o nich Anna Dudek, koordynator projektu, kierownik Centrum Kształcenia Ustawicznego WSNSiT. Na przedsięwzięcie, jak przypomniała, złożyły się dwusemestralne studia podyplomowe na kierunku „Administracja publiczna” oraz szkolenia z zakresu: KPA, prawa budowlanego, geodezyjnego, zarządzania nieruchomościami, prawa o ruchu drogowym i transporcie, gromadzenia i przetwarzania danych, ochrony danych osobowych w urzędzie, instrukcji kancelaryjnej, standardów obsługi klienta w urzędzie, walki ze stresem, etyki zawodowej urzędnika, skutecznego komunikowania się, savoir-vivre’u w życiu zawodowym. Urzędnicy starostwa brali udział również w szkoleniach komputerowych. Łącznie projektem objęte zostały 133 osoby, w tym 100 kobiet. Wartość projektu wyniosła 561 120 zł, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego – 476 952 zł. Różnica to wkład własny, wniesiony przez Powiat Radomski w formie bezgotówkowej.

W imieniu uczestników za możliwość udziału w projekcie i edukacyjne walory zajęć organizowanych w ramach szkoleń i studiów podyplomowych z dużą swadą dziękował Włodzimierz Bojarski, zastępca naczelnika Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu Starostwa, a zarazem wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Radomiu.

– Wszyscy mamy świadomość, jak duże znaczenie, oprócz codziennego wypełniania obowiązków służbowych, ma podnoszenie kwalifikacji i pogłębianie wiedzy zawodowej. Zależność tę trafnie oddaje powiedzenie, że praktyka bez teorii jest ślepa, a teoria bez praktyki – pusta – puentował Włodzimierz Bojarski.
Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


wykonanie: Maciej Świtas