„Od kompetencji urzędników do satysfakcji klientów”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

www.efs.gov.pl

Terminy zjazdów na studiach podyplomowych na kierunku Administracja publiczna
w Wyższej Szkole Nauk Społecznych i Technicznych w Radomiu

STUDIA PODYPLOMOWE „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

Rok akademicki 2011/2012

Liczba godzin - 240

Czas trwania - 2 semestry

Zjazdy w semestrze I (zimowym) - sobota i niedziela w godz. 8.30 - 16.45:

I zjazd - 29 - 30.10.2011 r.

II zjazd - 26 - 27.11.2011 r.

III zjazd - 17 - 18.12.2011 r.

IV zjazd - 14 - 15.01.2012 r.

V zjazd - 28 - 29.01.2012 r.

VI zjazd - 11 - 12.02.2012 r.

SEMESTR I

Lp.

Przedmiot

Forma zajęć

Rygory

Liczba godzin

ECTS

1

Wstęp do prawoznawstwa

W

ZO

10

2

2

Prawo administracyjne

W

E

15

4

3

Prawo konstytucyjne

W

ZO

15

3

4

Prawo cywilne z umowami w administracji

K

ZO

15

3

5

Organizacja i zarządzanie w administracji

W

ZO

15

3

6

Postępowanie administracyjne

W

E

15

3

7

Podstawy finansów

W

ZO

15

3

8

Zasady tworzenia prawa

W

Z

10

3

9

Ubezpieczania społeczne

W

ZO

10

3

Razem

120

27

Legenda:

W- wykład

Ćw – ćwiczenia

K- konwersatorium

E- egzamin

ZO – zaliczenie z oceną

Z- zaliczenie

ECTS – Europejski System Transferu Punktów zbiór procedur, które zostały opracowane przez Komisję Europejską do programu realizowanego przez studenta,

gwarantujących zaliczanie.

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń z wszystkich przedmiotów objętych planem studiów oraz napisanie i obrona pracy dyplomowej.

Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


wykonanie: Maciej Świtas