„Od kompetencji urzędników do satysfakcji klientów”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

www.efs.gov.pl

REGULAMIN PRAC

KOMISJI REKRUTACYJNEJ

§ 1

Słownik pojęć

Wyjaśnienie pojęć użytych w niniejszym Regulaminie:

1) Projektodawca – Wyższa Szkoła Nauk Społecznych i Technicznych w Radomiu,
ul. Wodna 13/21, 26-600 Radom;

2) Partner – Powiat Radomski;

3) Projekt – projekt pt. „Od kompetencji urzędników do satysfakcji klientów”, realizowany w okresie od 1 września 2011 r. do 29 marca 2013 r. w ramach Poddziałania 5.2.1. „Wzmocnienie zarządzania w administracji samorządowej” Działania 5.2. „Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Wyższą Szkołę Nauk Społecznych i Technicznych w Radomiu w partnerstwie z Powiatem Radomskim, obejmujący szkolenia specjalistyczne i ogólne (komputerowe) oraz studia podyplomowe na kierunku „Administracja publiczna” dla 133 pracowników Starostwa Powiatowego w Radomiu;

4) Uczestnik Projektu – osoba zakwalifikowana do udziału w Projekcie;

5) Koordynator Projektu – osoba zarządzająca Projektem i pełniąca ogólny nadzór
nad jego realizacją;

6) Asystent Koordynatora Projektu – osoba odpowiedzialna w Projekcie m.in. za rekrutację;

7) Biuro Projektu – ul. Wodna 13/21, 26-600 Radom;

8) Starostwo – Starostwo Powiatowe w Radomiu, ul. Domagalskiego 7, 26-600 Radom;

9) Strona internetowa Projektu – www.projekt521.wsnsit.pl

§ 2

Postanowienia ogólne

1. Komisja Rekrutacyjna, zwana dalej Komisją, powołana jest uchwałą Zarządu Powiatu.

2. W skład Komisji wchodzą cztery osoby:

1) przewodniczący – Członek Zarządu Powiatu, Wicestarosta Radomski (przedstawiciel Partnera),

2) wiceprzewodniczący – Koordynator Projektu (przedstawiciel Projektodawcy),

3) członek Komisji – naczelnik Biura ds. Funduszy Europejskich Starostwa Powiatowego w Radomiu (przedstawiciel Partnera).

4) członek Komisji – Asystent Koordynatora Projektu (przedstawiciel Partnera).

3. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący.

4. Komisja podejmuje decyzje większością głosów. W przypadku braku takiej większości rozstrzygający jest głos Przewodniczącego.

5. Komisja przeprowadza rekrutację i wyłania spośród kandydatów 133 uczestników Projektu – pracowników Starostwa Powiatowego w Radomiu.

6. Zadania Komisji:

1) ocena kwestionariuszy zgłoszeniowych do Projektu;

2) ocena deklaracji uczestnictwa w Projekcie;

3) sporządzenie i zatwierdzanie listy uczestników Projektu oraz list rezerwowych.

§ 3

Zasady rekrutacji

1. Komisja wybiera uczestników Projektu w oparciu o następujące kryteria:

1) formalne:

a) złożenie przez kandydata(kę) poprawnie wypełnionego kwestionariusza zgłoszeniowego,

b) zatrudnienie w dniu rozpoczęcia Projektu, tj. 1 września 2011 r.,
w Starostwie Powiatowym w Radomiu (nie jednostce organizacyjnej Powiatu Radomskiego) na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych,

c) posiadanie wyższego wykształcenia: magisterskiego, licencjackiego
lub inżynierskiego – tylko w przypadku kandydatów(ek) na studia podyplomowe;

2) merytoryczne: zgoda przełożonego rekomendująca zasadność udziału kandydata(tki) w wybranych szkoleniach;

3) uzupełniające (w kolejności od najważniejszego):

a) kobiety w wieku 45+,

b) mężczyźni w wieku 45+,

c) kolejność zgłoszeń.

2. Procedura rekrutacji obejmuje następujące etapy:

1) ocena kwestionariuszy zgłoszeniowych kandydatów(ek) według kryteriów, o których mowa w ust. 1.,

2) podjęcie przez Komisję decyzji o zakwalifikowaniu kandydatów(ek) do uczestnictwa
w Projekcie,

3) podjęcie przez Komisję decyzji o wpisaniu na listy rezerwowe tych kandydatów(ek), którzy z powodu wyczerpania limitu miejsc nie zostali zakwalifikowani do udziału w Projekcie,

4) poinformowanie kandydatów(ki) o wynikach rekrutacji poprzez ogłoszenie listy uczestników Projektu oraz list rezerwowych,

5) ocena deklaracji uczestnictwa, złożonych przez osoby zakwalifikowane do udziału w Projekcie;

6) ogłoszenie ostatecznej listy uczestników Projektu.

§ 4

Organizacja prac Komisji

1. Posiedzenia komisji odbywają się w siedzibie Partnera.

2. Posiedzenia Komisji są ważne, gdy uczestniczy w nich przynajmniej trzech członków Komisji, w tym Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący.

3. Posiedzenia Komisji są protokołowane. Protokół podpisuje Przewodniczący Komisji.

4. W pierwszym etapie prac Komisja dokonuje oceny kwestionariuszy zgłoszeniowych, która odbywa się na następujących zasadach:

1) sprawdzenie, czy kwestionariusze spełniają formalne kryteria rekrutacji („tak” lub „nie”). Niespełnienie choćby jednego z formalnych kryteriów rekrutacji wyklucza kandydata z uczestnictwa w Projekcie, a jego kwestionariusz zgłoszeniowy nie jest poddawany dalszej ocenie;

2) sprawdzenie, czy kwestionariusze spełniają merytoryczne kryterium rekrutacji („tak” lub „nie”). Niespełnienie merytorycznego kryterium rekrutacji wyklucza kandydata z uczestnictwa w Projekcie, a jego kwestionariusz zgłoszeniowy nie jest poddawany dalszej ocenie;

3) w przypadku, gdy po ocenie formalnej i merytorycznej okaże się, że liczba kandydatów jest większa niż limit miejsc na szkoleniu lub studiach podyplomowych:

a) w pierwszej kolejności rekrutowane są kobiety w wieku 45+,

b) w drugiej kolejności rekrutowani są mężczyźni w wieku 45+,

c) w trzeciej kolejności decyduje kolejność zgłoszeń;

4) na podstawie wyników oceny kwestionariuszy zgłoszeniowych przeprowadzonej według zasad, o których mowa w pkt.1-3, Komisja kwalifikuje kandydatów, sporządza i ogłasza listę uczestników Projektu oraz listy rezerwowe.

5. W drugim etapie prac Komisja dokonuje oceny deklaracji uczestnictwa, która odbywa się na następujących zasadach:

1) sprawdzenie, czy deklaracje uczestnictwa zostały podpisane i dostarczone w ciągu 3 dni od ogłoszenia listy uczestników („tak” lub „nie”);

2) sprawdzenie, czy do złożonych deklaracji uczestnictwa dołączone jest oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych („tak” lub „nie”);

3) niespełnienie któregokolwiek z warunków, o których mowa w pkt. 1-2, wyklucza z uczestnictwa w Projekcie. W takim przypadku do Projektu kwalifikowane są osoby zajmujące kolejne miejsca na listach rezerwowych;

4) na podstawie wyników oceny deklaracji uczestnictwa Komisja sporządza i ogłasza ostateczną listę uczestników Projektu.

§ 5

Postanowienia końcowe

1. Decyzje Komisji są ostateczne.

2. Sprawy nieuregulowane w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Koordynator Projektu.

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 6 września 2011 r.

4. Regulamin dostępny jest w wewnętrznej sieci informatycznej Starostwa na stronie:
Y / Aktualności / Temp w folderze pn. „Szkolenia i studia PO KL”, na stronie internetowej Projektu oraz w Biurze Projektu.

Radom, 6 września 2011 r.

Waldemar Trelka, przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej, wicestarosta radomski…………

Anna Dudek, wiceprzewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej …………………………………

Jarosław Daszkiewicz, członek Komisji Rekrutacyjnej ………..……………………………...

Dorota Kaim, członek Komisji Rekrutacyjnej ………………………………………………..

Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


wykonanie: Maciej Świtas