„Od kompetencji urzędników do satysfakcji klientów”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

www.efs.gov.pl

REGULAMIN

UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

„OD KOMPETENCJI URZĘDNIKÓW DO SATYSFAKCJI KLIENTÓW”

§ 1

Słownik pojęć

Wyjaśnienie pojęć użytych w niniejszym Regulaminie:

1) Projektodawca – Wyższa Szkoła Nauk Społecznych i Technicznych w Radomiu,
ul. Wodna 13/21, 26-600 Radom;

2) Partner – Powiat Radomski;

3) Projekt – projekt pt. „Od kompetencji urzędników do satysfakcji klientów”;

4) Uczestnik Projektu – osoba zakwalifikowana do udziału w Projekcie;

5) Koordynator Projektu – osoba zarządzająca Projektem i pełniąca ogólny nadzór
nad jego realizacją;

6) Biuro Projektu – ul. Wodna 13/21, 26-600 Radom;

7) Starostwo – Starostwo Powiatowe w Radomiu, ul. Domagalskiego 7, 26-600 Radom;

8) Strona internetowa Projektu – www.projekt521.wsnsit.pl

§ 2

Założenia ogólne Projektu

1. Projekt pt. „Od kompetencji urzędników do satysfakcji klientów” realizowany jest w ramach Poddziałania 5.2.1. „Wzmocnienie zarządzania w administracji samorządowej” Działania 5.2. „Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 przez Wyższą Szkołę Nauk Społecznych i Technicznych w Radomiu w partnerstwie
z Powiatem Radomskim

2. Projekt realizowany jest w okresie od 1 września 2011 r. do 29 marca 2013 r. na terenie Radomia przez Projektodawcę oraz Partnera.

3. Celem ogólnymProjektu jest poprawa funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Radomiu drogą zwiększenia przez 100 urzędniczek i 33 urzędników skuteczności, efektywności i jakości wykonywania przez nich zadań publicznych będących we właściwości tego Urzędu.

4. Cele szczegółoweto:

1) podniesienie kompetencji zawodowych i osobistych urzędników(czek) Starostwa,

2) zwiększenie umiejętności zawodowych urzędników(czek) Starostwa,

3) poprawa jakości obsługi klientów Urzędu,

4) podniesienie poziomu przejrzystości Urzędu.

5. Uczestnikami Projektu jest 100 pracowniczek i 33 pracowników Starostwa.

6. Kandydaci do udziału w szkoleniach mogą wybrać jedno lub większą liczbę szkoleń.

7. Projekt obejmuje:

1) Szkolenia specjalistyczne:

a) Kodeks Postępowania Administracyjnego: 75 uczestników, zajęcia
w 5 grupach po 18 godz. (3 dni po 6 godz. dla gr.);

b) Prawo geodezyjne: 24 uczestników, zajęcia w 2 grupach po 12 godz. (2 dni po 6 godz. dla gr.);

c) Zarządzanie nieruchomościami: 13 uczestników, zajęcia w 1 grupie
12 godz. (2 dni po 6 godz. dla gr.);

d) Prawo budowlane: 25 uczestników, zajęcia w 2 grupach po 12 godz. (2 dni po 6 godz. dla gr.);

e) Prawo o ruchu i transporcie drogowym: 25 uczestników, zajęcia
w 2 grupach po 12 godz. (2 dni po 6 godz. dla gr.);

f) „Teczka urzędnika”: 21 uczestników, zajęcia w 2 grupach po 6 godz.
(1 dzień, 6 godz. dla gr.);

g) Gromadzenie i przetwarzanie danych: 13 uczestników, zajęcia w 1 grupie, 12 godz. (2 dni po 6 godz. dla gr.);

h) Ochrona danych osobowych w urzędzie: 19 uczestników, zajęcia
w 2 grupach po 12 godz. (2 dni po 6 godz. dla gr.);

i) Walka ze stresem: 41 uczestników, zajęcia w 3 grupach po 12 godz. (2 dni po 6 godz. dla gr.);

j) Savoir-vivre w życiu zawodowym: 31 uczestników, zajęcia w 3 grupach
po 12 godz. (2 dni po 6 godz. dla gr.);

k) Standardy obsługi klienta w urzędzie: 23 uczestników, zajęcia w 2 grupach po 12 godz. (2 dni po 6 godz. dla gr.);

l) Etyka zawodowa urzędnika: 18 uczestników, zajęcia w 2 grupach
po 12 godz. (2 dni po 6 godz. dla gr.);

m) Skuteczne komunikowanie się: 36 uczestników, zajęcia w 3 grupach
po 12 godz. (2 dni po 6 godz. dla gr.).

2) Szkolenia ogólne (komputerowe):

a) Obsługa Pakietu Office: 18 uczestników, zajęcia w 2 grupach po 12 godz. (2 dni po 6 godz. dla gr.);

b) Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych (ECDL):
23 uczestników, zajęcia w 2 grupach po 48 godz. (8 dni po 6 godz. dla gr.).

3) Studia podyplomowe na kierunku „Administracja publiczna”: 38 uczestników, zajęcia w 1 grupie przez dwa semestry (240 godz.).

8. Szkolenia specjalistyczne oraz ogólne (komputerowe) odbywać się będą w dni powszednie
w godzinach pracy Starostwa w salach Wyższej Szkoły Nauk Społecznych i Technicznych.

9. Zajęcia w ramach studiów podyplomowych odbywać się będą poza godzinami pracy Starostwa, głównie w weekendy, w salach Wyższej Szkoły Nauk Społecznych i Technicznych.

10. Szkolenia i studia podyplomowe, o których mowa w ust. 7, dla Uczestników Projektu
są bezpłatne.

11. Projektodawca i Partner nie pokrywają kosztów dojazdu uczestników Projektu do miejsca prowadzenia szkoleń i studiów podyplomowych.

12. Wszystkie informacje dotyczące realizacji Projektu dostępne są na stronie internetowej Projektu oraz w Biurze Projektu.

§ 3

Rekrutacja

1. Kryteria rekrutacji:

1) formalne:

a) złożenie przez kandydata(kę) w terminie od 5 do 12 września 2011 r. poprawnie wypełnionego kwestionariusza zgłoszeniowego,

b) zatrudnienie w dniu rozpoczęcia Projektu, tj. 1 września 2011 r.,
w Starostwie Powiatowym w Radomiu (nie jednostce organizacyjnej Powiatu Radomskiego) na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych,

c) posiadanie wyższego wykształcenia: magisterskiego, licencjackiego
lub inżynierskiego – tylko w przypadku kandydatów(ek) na studia podyplomowe;

2) merytoryczne: zgoda przełożonego rekomendująca zasadność udziału kandydata(tki) w wybranych szkoleniach;

3) uzupełniające (w kolejności od najważniejszego):

a) kobiety w wieku 45+,

b) mężczyźni w wieku 45+,

c) kolejność zgłoszeń.

2. Rekrutację uczestników Projektu w imieniu Partnera prowadzi Komisja Rekrutacyjna powołana uchwałą Zarządu Powiatu.

3. Procedura rekrutacji obejmuje następujące etapy:

1) wypełnienie i złożenie przez kandydata kwestionariusza zgłoszeniowego
wraz z dołączonym oświadczeniem przełożonego o zgodzie na udział pracownika
w wybranych szkoleniach,

2) weryfikacja kryteriów formalnych,

3) weryfikacja kryteriów merytorycznych,

4) weryfikacja kryteriów uzupełniających,

5) podjęcie przez Komisję Rekrutacyjną decyzji o zakwalifikowaniu kandydatów
do uczestnictwa w Projekcie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu,

6) poinformowanie kandydatów o zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie,

7) podpisanie i złożenie przez kandydatów deklaracji uczestnictwa w Projekcie
wraz z oświadczeniem, o których mowa w ust. 9 pkt. 2.

4. Komisja Rekrutacyjna, w oparciu o kryteria, o których mowa w ust. 1, przeprowadza rekrutację
i wyłania spośród kandydatów 133 uczestników projektu (lista uczestników).

5. Kandydaci(tki), którzy spełnią kryteria formalno-merytoryczne, ale z powodu wyczerpania limitu miejsc na liście uczestników, o której mowa w ust. 4, nie zostaną zakwalifikowani do udziału
w Projekcie, wpisani będą na listę rezerwową, sporządzoną według tych samych kryteriów co lista uczestników.

6. Kandydaci(tki) z listy rezerwowej, o której mowa w ust. 5, będą włączani do uczestnictwa
w Projekcie kolejno według zajmowanych na niej miejsc w przypadku rezygnacji z udziału
w Projekcie osoby/osób wcześniej zakwalifikowanych lub niespełnienia przez nie warunków,
o których mowa w ust. 9.

7. Decyzję o włączeniu do uczestnictwa w Projekcie kandydata z listy rezerwowej podejmuje Koordynator Projektu.

8. Lista uczestników Projektu oraz lista rezerwowa ogłoszone zostaną 19 września 2011 r.
w wewnętrznej sieci informatycznej Starostwa na stronie: Y / Aktualności / Temp w folderze
pn. „Szkolenia i studia PO KL” oraz na stronie internetowej Projektu.

9. Warunkiem ostatecznego zakwalifikowania do udziału w Projekcie jest podpisanie i dostarczenie w ciągu 3 dni od ogłoszenia listy uczestników Projektu:

1) deklaracji uczestnictwa w Projekcie,

2) oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, stanowiącego załącznik do deklaracji uczestnictwa w Projekcie.

10. Decyzje Komisji Rekrutacyjnej oraz Koordynatora Projektu są ostateczne i nie przysługuje
od nich odwołanie.

11. Zasady przyjmowania zgłoszeń:

1) Regulamin uczestnictwa w Projekcie oraz harmonogram szkoleń i studiów są do wglądu od 1 września 2011 r. na stronie: Y / Aktualności / Temp w folderze pn. „Szkolenia
i studia PO KL” oraz na stronie internetowej Projektu;

2) kwestionariusze zgłoszeniowe można pobierać od 5 września 2011 r. w godzinach pracy Starostwa w Biurze ds. Funduszy Europejskich, pok. nr 220.

3) kwestionariusz zgłoszeniowy, wraz z oświadczeniem przełożonego o wyrażeniu zgody na udział pracownika w wybranych szkoleniach, wypełniony czytelnie i podpisany należy dostarczyć osobiście w terminie od 5 do 12 września 2011 r. w godzinach pracy Starostwa do Biura ds. Funduszy Europejskich, pok. nr 220.

12. Zasady przyjmowania deklaracji uczestnictwa w Projekcie:

1) formularze deklaracji uczestnictwa w Projekcie są do pobrania od 20 września 2011 r.
w godzinach pracy Starostwa w Biurze ds. Funduszy Europejskich, pok. nr 220.

2) formularz deklaracji uczestnictwa w Projekcie wypełniony czytelnie i podpisany
wraz z załącznikiem, o którym mowa w ust. 9 pkt. 2, należy dostarczyć osobiście
w terminie do 22 września 2011 r. w godzinach pracy Starostwa do Biura ds. Funduszy Europejskich, pok. nr 220.

§ 4

Uprawnienia i obowiązki Uczestników Projektu

1. Uczestnik Projektu uprawniony jest do nieodpłatnego:

1) korzystania z sal wykładowych i pomocy dydaktycznych,

2) otrzymania przyborów szkoleniowych,

3) wyżywienia w czasie trwania zajęć (catering).

4) uzyskania zaświadczenia/eń o ukończeniu szkolenia/szkoleń (certyfikatu w przypadku ECDL) i/lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, z zastrzeżeniem
ust. 3 i 4

2. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do:

1) regularnego uczestnictwa w szkoleniach i/lub studiach podyplomowych,

2) potwierdzania uczestnictwa każdorazowo na liście obecności,

3) wypełniania ankiet ewaluacyjnych i monitoringowych w czasie trwania Projektu,

4) wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, niezbędnych do prowadzenia monitoringu, kontroli i ewaluacji Projektu.

3. Warunkiem uzyskania zaświadczenia/eń o ukończeniu szkolenia/szkoleń (certyfikatu w przypadku ECDL), o których mowa w § 2 ust. 7 pkt. 1-2, jest udział w co najmniej 80% łącznego wymiaru zajęć objętych programem wybranego szkolenia/szkoleń, a w przypadku certyfikatu ECDL – także zdanie egzaminu.

4. Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, o których mowa
w § 2 ust. 7 pkt. 3, jest:

1) udział w co najmniej 80% łącznego wymiaru zajęć objętych programem studiów,

2) napisanie i obrona pracy dyplomowej.

5. Usprawiedliwienie nieobecności, spowodowanych np. chorobą lub innymi ważnymi zdarzeniami losowymi, w limicie nie większym niż 20% łącznego wymiaru zajęć jest dokonywane
na podstawie przedstawionego zwolnienia lekarskiego lub innych dokumentów usprawiedliwiających nieobecność

6. W przypadku przekroczenia limitu nieobecności, o którym mowa w ust. 5, oprócz pisemnego usprawiedliwienia nieobecności, Uczestnik Projektu musi dodatkowo uzyskać zgodę Koordynatora Projektu na kontynuację udziału w Projekcie.

7. Koordynator Projektu wyraża zgodę na kontynuację uczestnictwa w Projekcie w uzasadnionych przypadkach.

8. Uczestnik Projektu zostaje skreślony z listy uczestników w przypadku:

1) przekroczenia dozwolonego limitu nieobecności, nieusprawiedliwienia
oraz nieuzyskania zgody Koordynatora Projektu na kontynuację uczestnictwa
w Projekcie,

2) złożenia pisemnej rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie.

9. W przypadku skreślenia z listy uczestników Projektu z winy Uczestnika (np. przekroczenie dozwolonego limitu nieobecności lub rezygnacja bez wystarczająco uzasadnionego powodu), Uczestnik zobowiązany jest do pokrycia kosztów udziału w Projekcie w wysokości średniego kosztu przypadającego na jednego uczestnika, tj. 4 218,94 zł, zgodnie z budżetem Projektu zawartym we wniosku o dofinansowanie Projektu nr POKL.05.02.01-00-014/11.

10. Kwota, o której mowa w ust. 9, winna zostać wpłacona na wskazane przez Projektodawcę konto Projektu w terminie 14 dni kalendarzowych od daty wezwania Uczestnika przez Projektodawcę
do zapłaty.

§ 5

Postanowienia końcowe

1. Sprawy nieuregulowane w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Koordynator Projektu.

2. Projektodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Informacja o każdorazowej zmianie zostanie zamieszczona w wewnętrznej sieci informatycznej Starostwa na stronie: Y / Aktualności / Temp w folderze pn. „Szkolenia i studia PO KL” oraz na stronie internetowej Projektu.

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2011 r.Radom, dn. 1 września 2011 r.Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


wykonanie: Maciej Świtas