„Od kompetencji urzędników do satysfakcji klientów”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

www.efs.gov.pl

Zagadnienia programowe studiów i szkoleń

I. Studia podyplomowe – kier. administracja publiczna

1. Narodziny nowożytnej administracji publicznej

2. Administracja rządowa i samorządowa w Polsce w latach 1918-1997

3. Podstawy prawne i ustrojowe administracji publicznej

4. Samorząd terytorialny

5. Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne

6. Zarządzanie administracją publiczną

7. Administracja a działalność gospodarcza

8. Regionalna polityka ekonomiczna

9. Zamówienia publiczne

10. Podstawy prawa finansowego

11. Podstawy prawa cywilnego

12. Podstawy prawa konstytucyjnego

13. System prawny w Unii Europejskiej

14. Współfinansowanie programów w Unii Europejskiej

15. Zarządzanie zasobami ludzkimi

16. Komunikacja i negocjacje

17. Wybrane elementy psychologii społecznej

II. Szkolenia

Kodeks Postępowania Administracyjnego w praktycznym zastosowaniu

1. Podstawowe zagadnienia z zakresu prawoznawstwa

2. Wszczęcie postępowania administracyjnego

3. Podmioty postępowania

4. Czynności techniczno-procesowe

5. Postępowanie wyjaśniające

6. Rozpoznanie sprawy administracyjnej oraz organ prowadzący postępowanie administracyjne

7. Strony w postępowaniu administracyjnym

8. Zagadnienia „techniczno-procesowe” w postępowaniu administracyjnym

9. Prowadzenie postępowania administracyjnego

10. Rozstrzygnięcia w postępowaniu administracyjnym

11. Postępowanie przed organem II instancji

12. Rektyfikacja decyzji

13. Przerwanie toku postępowania administracyjnego

14. Postępowania szczególne w kodeksie postępowania administracyjnego

15. Weryfikacja własnej decyzji

16. Wznowienie postępowania administracyjnego

17. Wybrane zagadnienia etyki urzędniczej w postępowaniu administracyjnym

Prawo geodezyjne

1. Krajowy system informacji o terenie (KSIT).

2. Ewidencja gruntów i budynków.

3. Inwentaryzacja i geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu (GESUT).

4. Rozgraniczenia nieruchomości.

5. Państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny.

Zarządzanie nieruchomościami

1. Gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa oraz własność jednostek samorządu terytorialnego.

2. Scalania i podział nieruchomości.

3. Pierwokup nieruchomości.

4. Wywłaszczania i zwrotu wywłaszczonych nieruchomości.

5. Udział w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej.

Prawo budowlane

1. Budowa przy granicy działki a interes prawny sąsiada

2. Istotne odstępstwo od pozwolenia na budowę, niezbędność projektu zamiennego

3. Wykonalność decyzji wg Prawa budowlanego a ostateczność decyzji wg KPA

4. Zgodność podmiotów w decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i wniosku o pozwolenie na budowę

5. Zastosowanie ustawy o szczególnych zasadach realizacji inwestycji drogowej przy regulowaniu spraw własnościowych w oparciu o ustawę z 13 października 1998r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U.98r.133.872)

Prawo o ruchu drogowym i transporcie

1. Geneza problemów formalno-prawnych w procesie rejestracji pojazdów

2. Współwłasność pojazdu

3. Pełnomocnictwo do zarejestrowania

4. Podstawy nabycia własności pojazdu i związane z nimi problemy (sprzedaż i darowizna –

niezbędne składniki tych umów, przewłaszczenie na zabezpieczenie kredytu, przejęcie przedmiotu zastawu, orzeczenie sądowe).

5. Możliwość uproszczenia procedur rejestracyjnych w oparciu o mówione przepisy

6. Warunki prawne wydawania praw jazdy

7. Dokonywanie w prawach jazdy wpisu potwierdzającego zawodowe kwalifikacje

8. Zatrzymywanie praw jazdy dłużnikom alimentacyjnym (wyrok Trybunału Konstytucyjnego, organ właściwy dłużnika, problematyka wszczęcia i ewentualnego umorzenia postępowania, wymagane dowody w sprawie.)

9. Wykonywanie orzeczeń sądowych w zakresie zakazu prowadzenia pojazdów

10. Warunki i zasady wydawania skierowania na egzamin sprawdzający kwalifikacje fachowe

lub stan zdrowia kierowcy

11. Dokonywanie oceny spełniania przez przedsiębiorców wymagań stanowiących warunek

uzyskania (licencji na krajowy transport drogowy, zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych, zaświadczenia o zgłoszeniu przewozów na potrzeby własne, warunki zawieszania wykonywania transportu drogowego)

12. Decyzje administracyjne dotyczące uprawnień przewozowych

„Teczka urzędnika”

1. Przyjmowanie, przeglądanie oraz obieg i przekazywanie korespondencji

2. Czynności kancelaryjne

3. System kancelaryjny, rejestracja i znakowanie spraw oraz archiwizacja akt

4. Przechowywanie oraz przekazywanie akt do archiwum zakładowego

5. Załatwianie spraw

6. Wysyłanie i doręczanie pism

7. Opłaty skarbowe

8. Powielanie i publikowanie dokumentu

9.Wykorzystanie informatyki w czynnościach kancelaryjnych

Gromadzenie i przetwarzanie danych

1. Podstawowe pojęcia i definicje dotyczące baz danych

2.Typologia baz danych (wybrane podziały)

3. Systemy zarządzania bazą danych

4. Mechanizmy wyszukiwawcze bazy danych

5. Zapoznanie się z programem Access

6. Tworzenie podstawowych baz danych (tworzenie tabel formularzy, kwerent i raportów)

7. Zabezpieczenia bazy danych

Ochrona danych osobowych w urzędzie

1. Zagadnienia oraz przepisy dotyczące ochrony danych osobowych (np. zagadnienia dot. ochrony danych osobowych na płaszczyźnie międzynarodowej, źródła prawa ochrony danych osobowych)

2. Ustawa o ochronie danych osobowych; Podstawowe pojęcia dotyczące ochrony danych osobowych, Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

3. Zasady zabezpieczania danych osobowych w systemie informatycznym w świetle ustawy o ochronie danych osobowych

4. Wymogi aktów wykonawczych do ustawy o ochronie danych osobowych

5. Zasady dopuszczania osób do przetwarzania danych osobowych

6. Zarządzanie systemem informatycznym, w którym są przetwarzanie dane osobowe

7. Narzędzia i mechanizmy praktycznego zabezpieczania danych osobowych

8. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych

Obsługa Pakietu Office

1. Podsumowania, zestawienia, raporty (Excel)

2. Logika w MS Excel – m.in. zasady konstruowania funkcji logicznych

3. Dokumenty w MS Word

4. Korespondencja seryjna w MS Word

5. Prezentacje w MS Power-Point

6. Organizacja poczty internetowej

7. Organizacja zadań i czasu pracy

8. Efektywne poszukiwanie informacji w Internecie

9. Zasady bezpieczeństwa podczas posługiwania się Internetem

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych

1. Podstawy technik informatycznych.

2. Użytkowanie komputerów.

3. Przetwarzanie tekstów- MS WORD 2003

4. Arkusze kalkulacyjne- MS EXCEL 2003

5. Bazy danych- MS ACCESS 2003

6. Grafika menadżerska i prezentacyjna- MS POWER POINT 2003

7. Usługi w sieciach informatycznych.

Walka ze stresem

1. Wewnętrzne możliwości ułatwiające lub utrudniające rozwój osobisty

2. Kreatywność na co dzień

3. Budowanie postawy asertywnej

4. Konstruktywna komunikacja werbalna

5. Konflikt i sposoby jego rozwiązania

6. Stres i sposoby radzenia sobie ze stresem

„Savoir-vivre” w życiu zawodowym

1. Procedury podstawowych zachowań i postaw.

2. Estetyka ubioru. Ubiór stosowany do pracy na różnych stanowiskach.

3. Savoir-vivre i moda. Moda, typ sylwetki i urody. Moda i osobowość.

4. Powitanie, podstawowe elementy procedencji towarzyskiej i biznesowej, przedstawianie, tytułowanie.

5. Sposoby okazywania szacunku innym.

6. Podstawowe zasady tytułowania i procedencji.

7. Rozmowa bezpośrednia i rozmowa telefoniczna.

8. Procedencja w biznesie i administracji. Procedencja przy stole.

9. Zasady komunikacji, small talk, rozmowa towarzyska, rozmowa służbowa, sms,

e-mail, korespondencja, wizytówki.

Standardy obsługi klienta w urzędzie

1. Negocjacje

2. Skuteczna komunikacja, porozumiewanie się

3. Asertywność i walka ze stresem

4. Obsługa klienta, petenta – etyka zawodu

5. Budowa dobrego kontaktu w relacji z klientem, petentem

6. Profesjonalna prezentacja

7. Techniki obsługi klienta, petenta

8. Rozwój osobisty beneficjenta

9. Podstawy przedsiębiorczości i marketingu

10. Techniki multimedialne

11. Psychologiczne strategie marketingowe – podstawy

12. Zachowanie nabywców, nieprzewidziane sytuacje

13. Funkcja umiejętnego słuchania i rozumienia innych

14. Krytyka jako źle udzielana informacja zwrotna

15. Kontrolowanie emocji i obniżanie napięcia

Etyka zawodowa urzędnika

1. Pojęcie etyki i moralności.

2. Kodeksy etyczne.

3. Odpowiedzialność dyscyplinarna.

4. Urzędnik- zawód zaufania publicznego.

5. Rzetelność.

6. Bezstronność.

7. Zasada neutralności politycznej.

8. Konflikt interesów.

9. Korupcja.

10. Zasada Europejskiego Kodeksu Dobrej Administracji.

11. Lobbing- grupa nacisku.

Skuteczne komunikowanie się

1. Pojecie komunikacji.

2. Etapy komunikowania się.

3. Bariery i błędy komunikacyjne; analiza i sposoby ich niwelowania.

4. Reguły efektywnej komunikacji.

5. Zachowania tworzące klimat napięcia i zniechęcające do kontaktu.

6. Zachowania wzbudzające otwartość i chęć współpracy, zachęcające do kontaktu.

Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


wykonanie: Maciej Świtas