„Od kompetencji urzędników do satysfakcji klientów”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

www.efs.gov.pl

Zapytanie o ofertę handlową - podręczniki

Wyższa Szkoła Nauk Społecznych i Technicznych w Radomiu, w związku z realizacją projektu pt. "Od kompetencji urzędników do satysfakcji klientów" wdrażanego w partnerstwie z Powiatem Radomskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V - Dobre rządzenie, Działanie 5.2. - Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1. Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej - projekty konkursowe, nr umowy: UDA-POKL.05.02.01-00-014/11-00, mając na uwadze zachowanie zasady efektywnego zarządzania finansami sformułowaną w "Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki" zaprasza do złożenia ofert na zakup podręczników dla uczestników szkoleń z zakresu:

1) etyki zawodowej urzędnika,
2) standardów obslugi klienta w urzędzie,
3) skutecznego komunikowania się.


Do pobrania

Zapytanie o ofertę handlową - pobierz

Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


wykonanie: Maciej Świtas